Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

95462281
НүүрБайгууллагын тухай

Байгууллагын тухай

icon-4

Эрхэм зорилго

Бид даатгуулагчийнхаа итгэл найдвар, сэтгэл ханамжаар үнэлэгдэх нийгмийн даатгалын үйлчилгээг хүргэнэ.

icon-5

Хэтийн зорилго

Манай байгууллага 2030 он гэхэд бүх нийтийн насан туршийн нийгмийн баталгааг хангахуйц чадамжтай, нийгмийн даатгалын цогц үйлчилгээ бүхий ДААТГАГЧ болно.

icon-6

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ СТРАТЕГИЙН ЗОРИЛГО-ЗОРИЛТ

Нийгмийн даатгалын талаар төрөөс баримтлах бодлогын хэрэгжилтийг хангуулах, нийгмийн даатгалын төв, орон нутгийн нэгжийг мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангах, нийгмийн даатгалын сангийн орлого, зарлагын дунд хугацааны төсвийн төсөл, төсөөлөл болон төсвийн нарийвчилсан хуваарийн санал боловсруулах, гүйцэтгэлд хяналт тавих, судалгаа хийх, ирээдүйн төлөв байдал, урт хугацааны урьдчилсан тооцоолол хийх, үнэлэлт дүгнэлт өгөх, санал боловсруулах, нийгмийн хамгааллын чиглэлээр байгуулсан олон улсын гэрээ, хэлэлцээрийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах;

Нийгмийн даатгалын сангийн орлого бүрдүүлэх, тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөр, зардлыг хугацаанд нь олгох, өр, авлага барагдуулах ажлыг удирдан зохион байгуулах, өмчийн харилцаа, хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааг зохион байгуулах, нийгмийн даатгалын сангийн хуримтлал бий болгох, нягтлан бодох бүртгэлийн мэргэжил арга зүйгээр хангах, гүйцэтгэлийг тайлагнах;

Нийгмийн даатгалын бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн биелэлт, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх, сангийн болон үйл ажиллагааны зардлын зарцуулалтад аудит хийх, дүгнэлт зөвлөмж гаргах, мэргэжил арга зүйн туслалцаа үзүүлэх;

Нийгмийн даатгалын тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг ажил олгогч, даатгуулагч, иргэн болон нийгмийн даатгалын орон нутгийн нэгжид хяналт шалгалт хийж шийдвэр гаргах, мэргэжил арга зүйн туслалцаа үзүүлэх, соён гэгээрүүлэх, урьдчилан сэргийлэх, үр дүнг сайжруулах чиглэлээр санал боловсруулах

Төрийн захиргааны удирдлагын манлайллыг хангах, бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн эрх зүйн үндэслэлийг судалж, хэрэгжилтийг хангах, төлөвлөх, тайлагнах, хүний нөөцийн бодлого, төлөвлөлтийг оновчтой зохион байгуулах, нийгмийн даатгалын үйлчилгээг хөгжүүлэх замаар байгууллагын тогтвортой хөгжлийг хангах;

Нийгмийн даатгалын байгууллагын хүний нөөцийн чадавхийг бэхжүүлэх, олон нийт, харилцагч байгууллага салбар хэлтэс, тасгуудад мэдээлэл түгээх, гадаад хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх замаар байгууллагын тогтвортой хөгжлийг хангах;

Нийгмийн даатгалын харилцаанд оролцогч талуудад эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлалын чиглэлээр мэргэжил арга зүйн үйлчилгээ үзүүлэх;

Нийгмийн даатгалын үйлчилгээг мэдээллийн технологийн үйл ажиллагаагаар дэмжих, мэдээллийн сан бүрдүүлэлт, хадгалалт хамгаалалт, гадаад, дотоод мэдээллийн урсгалын нэгдсэн хяналттай тогтолцоог төлөвшүүлэх, хөгжүүлэх.

Нийгмийн даатгалын байцаагч нарыг чадавхижуулах, мэргэжил, ур чадварыг дээшлүүлэх, мэргэшүүлэх, давтан сургалтыг системтэй, мэргэжлийн түвшинд байнга тасралтгүй явуулах, нөгөө талаар ажил олгогч, даатгуулагчдад   нийгмийн даатгалын талаарх хууль эрх зүйн мэдлэг олгох хичээл сургалтыг нэгдсэн  хөтөлбөрийн дагуу  зохион байгуулах;

Бүгд Найрамдах Солонгос Улсад хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллаж байгаа Монгол Улсын иргэдийг нийгмийн даатгалын талаарх мэдээллээр хангах, сургалт зохион байгуулах, тэтгэврийн даатгалд хамруулах, төлсөн шимтгэлийг бүртгэх, тэтгэврийн даатгалын сан бүрдүүлэх, төвлөрүүлэх, шимтгэлийн буцаан олголтыг холбогдох журмын дагуу зохион байгуулах;

icon-6

Чанарын бодлого

Нийгмийн даатгалын байгууллага нь өсөн дэвших эрмэлзлэлтэй мэргэшсэн, чадварлаг, ёс зүйтэй хүний нөөцөд түшиглэн үйл ажиллагаагаа цаг үргэлжид сайжруулан, түншлэл хамтын ажиллагааг дэмжин, харилцан үр ашигтай хамтран ажиллаж, сайн засаглалыг хэрэгжүүлэн, хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн чанартай үйлчилгээг ДААТГУУЛАГЧДАД хүргэнэ.

fgfdgffd

ТЭРГҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛ

Засгийн газрын 2020 оны 231 дүгээр тогтоолоор баталснаар хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны үйл ажиллагааны стратеги, бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөрт нийгмийн даатгалын тогтолцоог шинэчилж, иргэнд ээлтэй хуримтлалын тогтолцоонд шилжих , олон давхаргат тэтгэврийн тогтолцоог нэвтрүүлэх үйл ажиллагааны тэргүүлэх чиглэлийн хүрээнд нийгмийн даатгалын хууль тогтоомж, бодлогыг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, зохицуулах зорилтыг хэрэгжүүлэн ажиллана.

чиг-үүрэг

ЧИГ ҮҮРЭГ

Нийгмийн даатгалын байгууллага дараах үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ:

1/  Нийгмийн даатгалын тухай хууль тогтоомжийн биелэлтийг зохион байгуулах;

2/ Нийгмийн даатгалын санг бүрдүүлж, орлого, зарлагын гүйцэтгэлийг хангах;

3/ Нийгмийн даатгалын сангаас тухайн төрлийн тэтгэвэр, тэтгэмжийг цаг тухайд нь олгох ажлыг зохион байгуулж, үйлчилгээг сайжруулах;

4/ Улсын нийгмийн даатгалын тогтолцоо, үйл ажиллагаа, түүний арга хэлбэрийг боловсронгуй болгох талаар судалгаа хийх, санал боловсруулж шийдвэрлэх буюу эрх бүхий байгууллагад уламжлан шийдвэрлүүлэх;

5/ Доод шатны байгуулагынхаа үйл ажиллагаанд хяналт тавих;

6/ Хууль тогтоомжид заасан бусад чиг үүрэг;

umb

АЖИЛТНЫ ЭРХЭМЛЭХ ҮНЭ ЦЭНЭ

Нийгмийн даатгалын байгууллагын бэлэгдэл ШҮХЭР бөгөөд энэхүү үгийг бүтээгч үсэг бүхэнд ажилтан бидний ирээдүйн зорилго чиглэл, эрхэмлэх үнэ цэнийг тодорхойлсон.

Ш        -ШИЛДЭГ МЭРГЭШСЭН

Ү          –ҮНЭНЧ, ЁС ЗҮЙТЭЙ

Х          -ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА, ТҮНШЛЭЛИЙГ ДЭМЖИГЧ

Э         -ЭЕЛДЭГ, ТУСЧ

Р          -ЭРЧ ХҮЧТЭЙ, БҮТЭЭЛЧ САНААЧИЛГАТАЙ

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ТОГТОЛЦОО

t2

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫН БҮТЭЦ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

хүний нөөц

МАНАЙ ХАМТ ОЛОН

06

ЗАВХАН АЙМГИЙН НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ГАЗРЫН ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ

1962 онд Аймгийн АДХГЗахиргааны төлөвлөгөө, санхүүгийн хэлтэс, хөдөлмөр цалин хөлсний мэргэжилтэн ажиллуулснаар хэлтсийн түүх эхэлсэн. 1964 оны 10 сарын 1-нээс МҮЭЗ-ийн дэргэд Нийгмийн даатгалын байцаагч ажиллуулж, 1966 оноос Аймгийн хөдөлмөрийн товчоо, 1991 оноос нийгэм хангамжийн хэлтэс, Аймгийн засаг даргын 1994 оны 11 сарын 05-ны өдрийн 185 дугаар захирамжаар Нийгмийн даатгалын хэлтэс болон зохион байгуулагдсан.

Нийгмийн даатгалын хэлтэс нь НДЕГ-ын даргын 2012 оны А/391 тоот тушаалын дагуу хариуцсан ажлын чиглэлээр Санхүү бүртгэл орлого бүрдүүлэлт хяналтын алба, үйлчилгээний алба, эрүүл мэндийн даатгалын алба гэсэн 3 албатайгаар 22 суманд тус бүр 1 байцаагч, Тосонцэнгэл суманд 3 байцаагч, 1 гэрээт ажилтан, хэлтэст 23 байцаагч ажилтан нийт 50 орон тоогоор үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Даатгуулагч иргэдийн сэтгэл ханамжид нийцсэн бүтээгдэхүүн, ажил үйлчилгээгээрээ:

 1. 1998 он системийн хэмжээнд 2 дугаар байр
 2. 2002 он Ховд аймагт зохион байгуулсан нийгмийн даатгалын ажилтнуудын урлаг спортын арга хэмжээнд тэргүүн байр
 3. 2005 он НДЕГ-ын даргын Батламж
 4. 2008 он Монгол шуудан банкны шилдэг харилцагч
 5. 2009 он системийн хэмжээнд 4 дүгээр байр
 6. 2009 он Хаан банкны шилдэг харилцагч байгууллага
 7. 2012 он системийн хэмжээнд 2 дугаар байр
 8. 2014 онд Аймгийн агентлагуудаас 3 дугаар байр
 9. 2014 онд системийн хэмжээнд 4 дүгээр байр тус тус эзэлсэн.
 10. 2023 оны 11 сарын 07-ны өдөр Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалах өвчлөлөөс сэргийлэх, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сургалтыг хамтран зохион байгуулсанд талархаж батламж олгов.
 11. 2019 оны 05 сарын 11-ны өдөр Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын салбарын ажилтны өдрийг тохиолдуулан зохион байгуулсан “ГАР БӨМБӨГ”-ийн тэмцээнд ГУТГААР байр эзэлсэн
 12. 2015 оны 12 сарын 30-ны өдөр Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын ХҮНДЭТ ӨРГӨМЖЛӨЛ
 13. 2022 оны 11 сарын 18-ны өдөр Баруун бүсийн аварга шалгаруулах “ДАРТС”-ын тэмцээнд Гутгаар байр
 14. 2022 оны 11 сарын 18-ны өдөр Баруун бүсийн аварга шалгаруулах “Сагсан бөмбөгийн”-ийн тэмцээнд Дэд байр
 15. 2022 оны 11 сарын 18-ны өдөр Баруун бүсийн аварга шалгаруулах “Гар бөмбөг”-ийн тэмцээнд Гутгаар байр
 16. 2022 оны 12 сарын 06-ны өдөр Ажил мэргэжлийн уралдаан
 17. 2017 оны 10 сарын 06-ны өдөр Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын хэлтсийн хамт олонд Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын багууллага үүсч хөгжсөний 75-н жилийн ойн хүрээнд төв орон нутгийн нийгмийн даатгалын байгууллагуудын дунд зохион байгуулагдаж буй урлаг спортын наадамд багийн нэгдсэн дүнгээр Тэргүүн байр эзэлсэн
 18. 2022 оны 02 сарын 11-ны өдөр 2021 оны аймгийн ТЭРГҮҮНИЙ АГЕНТЛАГ
 19. 2024 оны 05 сарын 17-ны өдөр Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын салбарын ажилтны өдрийг тохиолдуулан зохион байгуулсан спортын арга хэмжээнд Тэргүүн байр, Шилжин явах цом
 20. 2024 оны 05 сарын 17-ны өдөр Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын салбарын ажилтны өдрийг тохиолдуулан зохион байгуулсан “Волейбол”-ын тэмцээнд Гутгаар байр
 21. 2024 оны 05 сарын 17-ны өдөр Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын салбарын ажилтны өдрийг тохиолдуулан зохион байгуулсан “3х3 Сагсан бөмбөг”-ийн тэмцээнд Дэд байр

ОН ЦАГИЙН ТОВЧОО

 • 1942

  МҮЭ -ийн Төв зөвлөлийн харья Нийгмийн аюулаас хамгаалах хэлтэс

 • 1962

  МҮЭ -ийн Төв зөвлөлийн харья амралт , рашаан сувиллын газар

 • 1970

  Сангийн яамны харьяа Нийгэм хангамжийн Хэлтэс

 • 1974

  Хөдөлмөр, цалин хөлсний улсын хорооны харья Улсын нийгэм хангамжийн газар

 • 1987

  Сангийн яамны харьяа Нийгэм хангамжийн газар

 • 1989

  Эрүүл мэнд, Нийгэм хангамжийн яамны харьяа Нийгэм хангамжийн газар

 • 1991

  Хөдөлмөрийн яамны харьяа Улсын нийгэм хангамжийн газар

 • 1992

  Хүн амын бодлого, Хөдөлмөрийн яамны харьяа Улсын нийгэм хангамжийн газар

 • 1994

  Хүн амын бодлого, Хөдөлмөрийн яамны харьяа Улсын нийгмийн даатгалын ерөнхий газар

 • 1996

  Эрүүл мэнд, нийгэм хамгааллын яамны харьяа Улсын нийгмийн даатгалын ерөнхий газар

 • 2000

  Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн яамны харьяа Улсын нийгмийн даатгалын ерөнхий газар

 • 2005

  Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар, Нийслэлийн нийгмийн даатгалын газар, аймаг, дүүргийн (сум) нийгмийн даатгалын хэлтэст нийт 1000 гаруй ажилтан албан хаагчид үйл ажиллагааа явуулж улсын хэмжээгээр 2,1 сая даатгуулагчид, 280 000 гаруй тэтгэвэр авагчид, 15 000 гаруй ажил олгогчдын шимтгэлийн тооцооны сар бүрийн мэдээллийг бүрдүүлж, нийгмийн даатгалын 5 сангийн орлого, зарлагын байдалтай холбогдсон ихээхэн хэмжээний бүртгэл, тооцооллын ажлыг гүйцэтгэж байна.

 • 2012

  Хүн амын хөгжил, Нийгмийн хамгааллын яамны харьяа Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар

 • 2016

  Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны харьяа Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын ерөнхий газар

 • 2017

  Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны харьяа Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар

 • 2018

 • 2019

 • 2020

 • 2021

 • 2022

 • 2023

 • 2024